Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze webshop de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie in deze webshop geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Blue Water APP is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze webshop of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze webshop.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Blue Water APP of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze webshop worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Water APP.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Blue Water APP geen controle heeft. Blue Water APP draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Copyright 2018 © Blue Water APP